Avrupa Birliği bayrağı, Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor

Üyelik Başvurusu ve Üyelik Kabul Prosedürü

Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Ağ, Platform vb. Yapıların Üyelik Koşulları:

Üyelik Başvurusu İçin Gerekli Evraklar:

  1. Kurumsal Üye Başvuru Bilgi Formu,(K1)
  2. Ağın mevcut üyesinden Tavsiye Mektubu (Islak İmzalı), (K2)
  3. İmzalı Protokol (Islak İmzalı), (K3)
  4. Yönetim Kurulu Kararı (K4) ve geçerli İmza Sirküleri (K5) . (Tüzel kişiliği olmayan yapılarda yönetim kurulu kararı yerine yapının sekretaryasının veya karşılık gelen organının kararı ve imza atan kişiler ile ilgili imza sirküleri gönderilir.)

Üyelik Başvuru Prosedürü:

a. Aday kurum Kurumsal Üye Başvuru Bilgi Formunu (K1) internet sayfası üzerinden doldurur.

b. Ağın mevcut üyesinden aldığı Tavsiye Mektubunu (K2) mail/faks yolu ile Ağ Sekreteryasına yollar.

c. Sekretarya aday üyeyi üç seçenekli bir anketle Ağ Kuruluna online oylamaya sunar. (Evet, Hayır, Bilgi Sahibi değilim). Son cevap tarihi ve saati anketin üzerinde yer alır. Kapalı oylama yapılır. Oy çokluğuna göre üyelik karara bağlanır. Oylama her ayın son Cuma günü Ağ Sekretaryası bilgisi dahilinde yapılır.

d. Oylama sonucu aday üyeye eposta yolu ile bildirilir.

e. Kabul edilen üye ıslak imzalı Tavsiye Mektubu (K2) ve ıslak imzalı Protokol (K3) ile Yönetim Kurulu Karar fotokopisi (K4) ve geçerli İmza Sirküleri fotokopisini (K5) posta ile Ağ Sekretaryasına ulaştırır.

Başvurular posta ile ulaştıktan sonra evrakları İletişim Sorumlusu tarafından kontrol edilir ve evraklar tamamlanınca yeni üyeye internet sitesi şifreleri bildirilir.

Kurumsal Üye Hakları:

  1. Ağ kurulunda bir oy hakları vardır.
  2. Çalışma gruplarına aktif olarak katılabilirler.
  3. Sadece STK’ların ve ağ, platform vb. yapıların Ağ Kurulu toplantılarına katılımları için yol, konaklama masrafları ağ bütçesinden karşılanır. (Sendika, odalar ve kurumsal firmalar Ağ Kurulu toplantısı katılım masraflarını kendileri karşılarlar.)
  4. Masraflar ile ilgili istisnai kararlar Sekretarya tarafından verilir. Karar oy çokluğu ile alınır. Alınan kararın yazılı gerekçesi toplantı dosyasında saklanır ve Ağ Kuruluna bildirilir.